ศธภ.6 ร่วมเป็นวิทยาการในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดฯ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระนอง ประจำปี 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง เป็นวิทยากร ฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 หัวข้อ “แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง