ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ปศพพ.) ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรอง เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน คือ 1.ด้านบุคลากร 2. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 3. ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ในแต่ละด้านครบทุกด้าน  โดยมีบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย