ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

วันพุธที่23กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง สังกัด สอศ. (โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี  มีอาชีพ”) โดยมี นายกฤษฎา บุญเจริญ รองผู้อำนวยการ วษท.ตรัง นายอลงกต ใหม่น้อย ผู้แทน อศจ.ตรัง และคณะครูให้การต้อนรับ รายงานข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ