ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา

วันพุธที่ 10  สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ต.กระโสม อ.เมือง จ.พังงา สังกัด สพป.พังงา  โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการ สพป. พังงา นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน