ศธภ.6 ร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2564

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex และได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook ของเพจ OEC สภาการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2564 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ