ศธภ.6 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสาวสุวรรณา รักเหย้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไชต์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้ง กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมจำนวน 50 คน