ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน  วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธาน