ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอพลิเคชัน Zoom) เพื่อขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการระยะ 5 ปี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม