ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดืนอกุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดืนอกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต