ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชากาศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ โดยมีนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม