ศธภ.6 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ   เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) โครงการ Innovation for Thai Education  (IFTE)นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 3)โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 4) โครงการสร้างและส่งสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล แอพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้