ศธภ.6 จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และเสริมสร้างความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้