ศธภ.6 จัดเสวนา“แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน”

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดเสวนา“แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สภาพบริบทและความต้องการของพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การบรรยายในหัวข้อทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา