ศธภ.6 จัดประชุมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ กำหนดกรอบเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกนวัตกรรม กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ร่วมกัน