ศธภ.6 จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ กำหนดกรอบเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ร่วมกัน