ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมนำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภานนอกขององค์กร