ศธภ.6 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด SDG4 roadmap ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด SDG4roadmap ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประชุม