ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อประสานแผนการดำเนินงานโครงการ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ