ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเวทีฯ คณะทำงานข้อมูลฯ และคณะทำงานการสื่อสารการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทำงานดำเนินการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง (Customer centric) และคณะทำงานการสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือและพิจารณาแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล สำหรับประกอบการรายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินตามงานของโครงการดังกล่าว