ศธภ.6 จัดประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อสร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) และกรอบทิศทางเป้าหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา เป้าหมายหลักที่ 4  (SDG4) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายให้ความรู้ฯ ร่วมกับนายสุรชัย คุ้มสมบัติ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนกระทรวงศึกษาธิการ สนย.สป.ศธ. โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของศธจ.ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 180 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้