ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประะธานการประชุม และมี
นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้