ศธภ.14 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือ
การบูรณาการหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้