ศธภ.14 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม (Zoom Cloud Meeting) โดยมี นายอรรถพล สังขวาศรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้