ศธภ.14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมฮักแพง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมี นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา
นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมการประชุมในครั้งนี้