ศธภ.14 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Focus Grop ร่วมกับคณะทำงานศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการลูกเสือสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพืันที่อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร