ศธภ.14 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ 14 มอบหมายให้นางเขมิกา เตชาชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การศึกษา นางโสภิษฐ์ แก้วนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางพิมพา สีสันทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามข้อเสนอโครงการจากส่วนราชการที่เสนอแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดย นายพนัส จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม