ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นายวิธวินท์วิชญ์ เนาวนนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบ VideoConference (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมภพ อุณชาติ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม