ศธภ.14 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้