ศธภ.14 ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุตมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางเขมิกา เตชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำเหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านนาฎศิลปั คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ ให้คงคุณค่าสืบต่อไป โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระดู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี