ศธภ.14 ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ในครั้งนี้