ศธภ.14 ร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวปุญญาพัฒน์ โนนศิลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถพล สังขวาศรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
และมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม จำนวน 167 คน