ศธภ.14 ร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้