ศธภ.14 ประชุมเชิงการปฏิบัติการโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการลูกเสือ

ประชุมเชิงการปฏิบัติการโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการลูกเสือ สำหรับนักเรียนในสถานศึกษา สพฐ.