ศธภ.14 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งในการประชุมมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งในนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้