ศธภ.14 จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน โดยองค์การยูนิเชฟ ประเทศไทย