ศธภ.14 จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การยกย่องชมเชยและการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับภาค โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565