ศธภ.14 จัดประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรูปแบบโรงเรียนสาธิตสหกิจศึกษา