ศธภ.14 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรครู และนักเรียนโดยใช้กระบวนวิจัยเป็นฐานรูปแบบโรงเรียนสาธิตสหกิจศึกษา