ศธภ.14 จัดประชุมคณะทำงานโครงการสำคัญภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาใระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565