ศธภ.14 จัดประชุมคณะทำงานหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”