ศธภ.14 จัดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ทั้ง 4 จังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมฮักแพง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมี
นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้