ศธภ.13 สำรวจความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา2563 (23 มี.ค.2563)

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการหลักให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาขอสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการศึกษาสูงสด ขอความอนุเคราะห์เวลาอันมีค่าในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

ความต้องการ  คลิก–> กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ความต้องการ  คลิก–>กระบวนการพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ความต้องการ  คลิก–>กระบวนการจัดทำดัชนีทางการศึกษา

ความต้องการ  คลิก–>ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563