ศธภ.11 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 AWARD)

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 AWARD) ตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และผ่านระบบ Zoom