ศธภ.1 ร่วมงานนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิบัติ“CP All Education Best Practice“

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 ร่วมงานนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปี 2566 “CP All Education Best Practice” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสร้างการสื่อสาร การรับรู้ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวความคิด กระบวนการ และหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้มีความทันสมัย เข้ากับโลกของการศึกษาปัจจุบัน และให้ผู้สนใจเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนการสอนที่ทันสมัยของ CP All Company (The Tara) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ