ศธภ.1 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เขตตรวจราชการที่ 1