ศธภ.๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย) เพื่อการระดมความคิด วิเคราะห์ สภาพปัญหา เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง ให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท