ศธภ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระงานวันครู “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมเป็นเกียรติและอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในหัวข้อ แก่นสาระงานวันครู “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูและครูกับประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี