ศธภ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระงานวันครู “พลังครู คือหัวใจ ของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี)

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ แก่นสาระงานวันครู “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูและครูกับประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จังหวัดสระบุรี