ศธภ.๑ ร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ ทองเลิศหล้า นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี