ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้กลไกการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ผลลัพธ์คือตัวเด็กนักเรียนและนักศึกษา โดยเฉพาะการถ่ายทอดรูปแบบและแนวปฏิบัติจากกรอบแนวทางระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ